กิจกรรมกีฬาสี ปฐมวัย...2014

พิมพ์


เมื่อวันที่  19 กันยายน  2557   ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาการด้านจิตใจ  สติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน

1. ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดกีฬาสี ปฐมวัย...2014....................................................................................

2. การแข่งขันกีฬาของนักเรียนและกีฬาผู้ปกครอง / พิธีปิด.......................................................................