กิจกรรมกีฬาปฐมวัย..2018 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2561   ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี "สุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงสู่สากล" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  มีการพัฒนาการด้านจิตใจ  สติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1s-sport61-pt#sigFreeIdcdaf6827a9

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1s-sport61-pt#sigFreeIdcc2223c899

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1s-sport61-pt#sigFreeIdc4c825ccfe