งานวันวิชาการ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 8-9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดงานวิชาการ ภายใต้ชื่อ ”สร้างสรรค์นวัตกรรม นำปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” โดยได้รับเกียรติจาก.ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ อธิการ  ประธานในวันงาน ซิสเตอร์สังวาล วาปีทะ ผู้จัดการ และซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นยังได้จัดนิทรรศการวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการและทักษะความสามารถพิเศษ บูรณาการผลงาน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้