กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จัดงานวันครู “"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"  ณ อาคารมารีสวรรค์  การจัดงานในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม พิธีบูชาครู จากนั้น เป็นพิธีมอบรางวัลให้กับ
ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ  ครูดีศรีพระหฤทัย  อีกทั้งสมาคมผู้ปกครองได้เข้าร่วมพิธี และได้มอบของรางวัลและแสดงความยินดีให้กับครูดีเด่นทั้งสองประเภทด้วย