กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 28

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูขึ้นที่ห้องประชุม Sacred Heart Auditorium อาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในงานได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล ครูทำงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ครูดีศรีพระหฤทัย โดยมหาธิการิณี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู พร้อมทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครูของโรงเรียนในเครือคณะ ณ ลานหทัยนิรมล พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในงานคณะผู้บริหารและคุณครูต่างได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า...