กิจกรรมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีกับครูฉลอง 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ ครูดีศรีพระหฤทัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจห้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ พากเพียร และมุ่งมั่นในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการ ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ เป็นประธาน ท่านผู้จัดการ ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ มาร่วมในพิธี คุณครูแต่ละระดับชั้นได้ร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น