กิจกรรม “กีฬาปฐมวัยร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน...2015”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2558  ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมกีฬาสี  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย พร้อมทั้งให้ผู้เรียนเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสมตามวัย