กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้น ม.3 (บูรณาการลูกเสือ-เนตรนารี)

พิมพ์

เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม.3 ณ บ้านพักหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังความมีวินัยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเมตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข