กิจกรรมค่ายคุณธรรม (บูรณาการลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้น ม.3

พิมพ์


เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ บ้านพักหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารี  ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเมตากรุณา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข