การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3

พิมพ์


ระหว่างวันที่ 10-23 มกราคม 2558 นักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เพื่อเป็นกำลังสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.)

------------------------------------การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2------------------------------------

------------------------------------การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 3------------------------------------