กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สาระคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การสังเกต การคิดอย่างเป็นระบบ การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนและคุณครู ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-math61#sigFreeId2f1dea3529

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-math61#sigFreeId5a2c75e9db

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-math61#sigFreeId5722a5be46