โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ม.4-6 ปี 2561

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม หัวข้อ อัตลักษณ์ของโรงเรียน รัก สุภาพ ซื่อสัตย์ เมตตาสำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมตามแบบอย่างคริสตศาสนา  โดยมีคุณพ่อ สุรศักดิ์ อัมภาภรณ์ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้สัมผัสชีวิต การทำงานร่วมกัน และสามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นแนวทาง การประปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-m456-2561#sigFreeId25fb886d4d

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-m456-2561#sigFreeId2f1f43f1b3