กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

พิมพ์


วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น  และภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน ครู สถาบัน และผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเด็กๆ ทุกคนที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกันนั้นเพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมความสามารถของนักเรียน

-------------------บรรยากาศการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3----------------------

 

-------------------บรรยากาศการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6------------------