พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ 2562

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายปกครอง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและเครื่องแบบที่นักเรียนสวมใส่ และเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนทุกคน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์