ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6  โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอพรพระหฤทัย  โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561  พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารใหม่  อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์   แนะนำหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  หัวหน้าทุกระดับชั้น  จากนั้นนักเรียนยังได้รับการแนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียบวินัยของโรงเรียน  จากฝ่ายวิชาการ  และ ฝ่ายปกครอง  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้ว พ.ท.ด.ให้ถูกต้อง