กิจกรรมการนำเสนองานโรงเรียนต้นแบบวิถีคุณธรรม และงานวันวิชาการ

พิมพ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมนำเสนองานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมและงานวันวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์   ประธานในวันงานนอกจากนั้น มีการแสดง 8H  Identity the musical และชมนิทรรศการวิชาการโดยบูรณาการนโยบายหลักคุณธรรม 4 ประการ  1. ความซื่อสัตย์   2. ความรับผิดชอบ  3. ความพอเพียง  4. จิตอาสา เข้าไปในทุกกลุ่มสาระ

 ประมวลภาพกิจกรรมนำเสนองานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมและงานวันวิชาการ

***** บรรยากาศงานกิจกรรมในวันวิชาการ *****