กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.3 (บูรณาการลูกเสือ-เนตรนารี) 2558

พิมพ์

เมื่อวันที่ 19-21พฤศจิกายน 2558  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านพักหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารี   ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเมตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี  และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม