กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิมพ์


เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น ณ ค่ายโรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร. จังหวัดนครนายก การจัดค่ายในครั้งนี้ เพื่อให้ นักเรียน ได้เรียนรู้กฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันภายในกลุ่ม ความรับผิดชอบ ความอดทน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง การปฏิบัติจริง การสร้างวินัยในตนเองและวินัยในระบบกลุ่ม

ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันพุธ-วันศุกร์ที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน