งานราตรีปฐมวัย พระหฤทัยสัมพันธ์...2015 ระดับปฐมวัย

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ฝ่ายปฐมได้จัดงานราตรีปฐมวัยพระหฤทัยสัมพันธ์...2015 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อน้อมนำพระราชดำริ สู่ละครเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้าน ...พอเพียง ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก และเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ให้มีความสัมพันธ์และร่วมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน