กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

พิมพ์


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา พร้อมกันนั้นเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม  และเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ  อีกทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/01-web-father58#sigFreeId7e2bf817d0

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/01-web-father58#sigFreeIdc90b35b598