วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง โปรแกรม Adobe Illustrator CS5

01.jpg

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน)