วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash CS5

swf-to-fla-converter.png

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง (10 คะแนน)